Facebook จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ

วัฒนธรรมองค์กร สค.
      👩👨🧑👧

จิตอาสา
สื่อสารสร้างสรรค์
พัฒนาตนเองและองค์กร

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

📣 การประกวดสื่อสร้างสรรค์
      ในหัวข้อ "Gender Equality"

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ
👩🧑

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

คลังข้อมูลสารสนเทศ
      กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

+ แผนปฏิบัติการ
+ บริการ สค.
+ ฯลฯ

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ระบบติดตามการใช้บริการ พม.
      .

ระบบติดตามการใช้บริการ พม.
.
.

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

การส่งเสริม
      กิจกรรมทางกาย 💪💪

ในชุมชน 🏡
ในสถานศึกษา 🏫
ในสถานที่ทำงาน 🏢

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การเคหะแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ระบบสารสนเทศทางสังคม Social MIS พม.connect
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตรวจสอบภายใน ระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ความเสมอภาคระหว่างเพศ ฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ระบบอินทราเน็ต สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ คลังข้อมูลสารสนเทศ ITA สค.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
Facebook รมว.จุติ ไกรฤกษ์ Facebook กระทรวง พม. Facebook สค. Facebook ศูนย์ปฏิบัติการนายก Facebook ไทยคู่ฟ้า Facebook AntiFakeNewsCenter Youtube
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ