บอร์ดชาติด้านความเท่าเทียม เคาะ แผนขับเคลื่อนการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ มุ่งสร้างความเท่าเทียมทางเพศในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

    

บอร์ดชาติด้านความเท่าเทียม เคาะ แผนขับเคลื่อนการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
มุ่งสร้างความเท่าเทียมทางเพศในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

วันนี้ (29 เมษายน 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  จ.นนทบุรี
นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ หรือ สทพ.
ป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สทพ. ครั้งที่ 3/2563 มีวาระการประชุมที่สำคัญคือการพิจารณาแผนขับเคลื่อนการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  โดยมีนางสาวอุษณี กังวารจิตต์  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเลขานุการการประชุม
นางสาวอุษณี เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า การประชุมในวันนี้ คณะกรรมการ สทพ. ได้มีมติการประชุมที่สำคัญคือ เห็นชอบแผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งเป็นแผนงานที่จะใช้ขับเคลื่อนงานในช่วง ระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่ปี 2563- 2565 ประกอบด้วย 4 แผนงานหลัก คือ 1.ส่งเสริมให้สังคมปรับหลักคิดและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการตระหนักในความเท่าเทียมระหว่างเพศ 2.ส่งเสริมการสร้างพลังอำนาจของผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติ  3.กำหนดนโยบายส่งเสริมให้ทุกองค์กรมีนโยบายกฎระเบียบและกลไกต่างๆ ที่เอื้อต่อการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และแผนงานที่ 4.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 

นางสาวอุษณี  กล่าวต่อไปว่า สืบเนื่องจากการที่ พม. และหน่วยงานต่างๆ อีก 24 หน่วยงาน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไปเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้มีหลายหน่วยงานได้เริ่มขับเคลื่อนในประเด็นดังกล่าวแล้ว และคณะกรรมการ สทพ. ได้ให้ความสำคัญ พร้อมทั้งเน้นย้ำเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ พม. จะเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ต่อไป นางสาวอุษณี กล่าวในตอนท้าย

 

 

ประชาสัมพันธ์

29 เมษายน 2563 | 29 เมษายน 2563 | นางสาวรุ่งฤดี เภาพงษ์ | 258 View