ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ

Tags

เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพ (อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด) พร้อมร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memoradum of Agreement : MoA) ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพ (อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด) พร้อมร่วมลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memoradum of Agreement : MoA) ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร
กับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพสตรีและครอบครัว
อ่านเพิ่มเติม...