เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพ (อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด) พร้อมร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memoradum of Agreement : MoA) ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพ (อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด) พร้อมร่วมลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memoradum of Agreement : MoA) ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร
กับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพสตรีและครอบครัว
อ่านเพิ่มเติม... 

ประชาสัมพันธ์

08 มิถุนายน 2563 | 08 มิถุนายน 2563 | นางสาวรุ่งฤดี เภาพงษ์ | 90 View