ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางที่น่าสนใจ

Tags

ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยสำหรับการจัดตั้ง Learning Center สำหรับศูนย์เรียนรู้ฯ 8 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)