ประกาศนโยบายเว็บไซต์

มาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

     พม. ไดตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต เพื่อปกปองขอมูลของ ผูใชบริการจากการถูกทําลาย หรือบุกรุกจากผูไมหวังดี หรือผูที่ไมมีสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล จึงไดกําหนด มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต โดยใชมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลขั้นสูง ดวยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่งเปนเทคโนโลยีในการเขาสูขอมูลผานรหัสที่ระดับ 128 bits (128-bits.Encryption) เพื่อเขารหัสขอมูลที่ถูกสงผานเครือขายอินเทอรเน็ตในทุกครั้งที่มีการทําธุรกรรม ทางการเงินผานเครือขายอินเทอรเน็ตของ พม. ทําใหผูที่ดักจับขอมูลระหวางทางไมสามารถนําขอมูลไปใชตอได โดยจะใชการเขารหัสเปนหลักในการรักษาความปลอดภัยของขอมูล โดยผูใชบริการสามารถสังเกตไดจาก ชื่อโปรโตคอลที่เปน https://www.dwf.go.th

เทคโนโลยีเสริมที่นํามาใชในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

     นอกจากมาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยทั่วไปที่กลาวขางตนแลว พม. ยังใช เทคโนโลยีระดับสูงดังตอไปนี้เพื่อปกปองขอมูลสวนตัวของทาน

  • Firewall เปนระบบซอฟทแวรที่จะอนุญาตใหเฉพาะผูที่มีสิทธิ หรือผูที่ พม. อนุมัติเทานั้น จึงจะผาน Fire wall เพื่อเขาถึงขอมูลได
  • Scan Virus นอกจากเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่ใหบริการจะมีการติดตั้ง Software ปองกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูงและ Update อยางสม่ําเสมอแลว พม. ยังไดติดตั้ง Scan Virus Software บนเครื่อง Server โดยเฉพาะอีกดวย
  • Cookie เปนไฟลคอมพิวเตอรเล็กๆ ที่จะทําการเก็บขอมูลชั่วคราวที่จําเปน ลงในเครื่อง คอมพิวเตอรของผูใชบริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดตอสื่อสารอยางไรก็ ตาม พม.ตระหนักถึงความเปนสวนตัวของ ผูใชบริการเปนอยางดีจึงหลีกเลี่ยงการใช Cookies แตถาหากมีความจําเปน ตองใช Cookies บริษัทจะพิจารณาอยางรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย และความเปนสวนตัวของผูขอรับบริการเปนหลัก
  • Auto Log off ในการใชบริการของ พม. หลังจากเลิกการใชงานควร Log off ทุกครั้ง กรณีที่ผูใชบริการลืม Log off ระบบจะทําการ Log off ใหโดยอัตโนมัติภายในเวลาที่ เหมาะสมของแตละบริการ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผูใชบริการเอง

ขอแนะนําเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

     แมวา พม. จะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางดานการรักษาความปลอดภัยอยางสูง เพื่อชวยมิให มีการเขาสูขอมูลสวนตัวหรือขอมูลที่เปนความลับของทานโดยปราศจากอํานาจตามที่กลาวขางตนแลวก็ตาม แตก็เปนที่ทราบกันอยูโดยทั่วไปวา ปจจุบันนี้ยังมิไดมีระบบ รักษาความปลอดภัยใดๆ ที่จะสามารถปกปอง ขอมูลของทานไดอยางเด็ดขาดจากการถูกทําลายหรือถูกเขาถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอํานาจได ดังนั้นทานจึง ควรปฏิบัติตามขอแนะนําเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดังตอไปนี้ดวยคือ

  • ระมัดระวังในการ.Download.Program.จาก Internet.มาใชงาน ควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซตใหถูกตองกอน Login เขาใชบริการเพื่อปองกันกรณีที่มีการปลอม แปลงเว็บไซต
  • ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไวที่เครื่องและพยายามปรับปรุงใหโปรแกรม ตรวจสอบ ไวรัสในเครื่องของทานมีความทันสมัยอยูเสมอ
  • ติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Fire wall เพื่อปองกันเครื่องคอมพิวเตอร จากการจูโจม ของผูไมประสงคดี เชน Cracker หรือ Hacker

ข้อมูลทั่วไป

12 กันยายน 2559 | 20 กรกฎาคม 2560 | กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ | 86 View