คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น "เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว"

>>>>>อ่านเพิ่มเติม<<<<<

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์

14 พศจิกายน 2563 | 14 พศจิกายน 2563 | นายกรณ์ณรัฐ ภัคสุรีกาญจน์ | 125 View