🧍🏻‍♀️💖สัญลักษณ์ ริบบิ้นสีขาว (White Ribbon) ถูกนำมาใช้ในการรณรงค์เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลเพื่อแสดงจุดยืนของการ "ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่กระทำความรุนแรงต่อสตรี"

สัญลักษณ์ ริบบิ้นสีขาว (White Ribbon) ถูกนำมาใช้ในการรณรงค์เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลเพื่อแสดงจุดยืนของการ

"ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่กระทำความรุนแรงต่อสตรี"

>>>>>อ่านเพิมเติม<<<<<

ประชาสัมพันธ์

16 พศจิกายน 2563 | 01 มกราคม 2443 | นายกรณ์ณรัฐ ภัคสุรีกาญจน์ | 455 View