คู่มือ มาตรฐาน (การปฏิบัติงาน/การให้บริการ)

คู่มือ มาตรฐาน (การปฏิบัติงาน/การให้บริการ)ที่น่าสนใจ

Tags

มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ

 

กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

1. กระบวนงานขั้นตอนการรับบริการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน 

2. กระบวนงานขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือ โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (104 วัน) 

3. กระบวนงานขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือ โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (110 วัน) 

4. กระบวนงานขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือ เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ (ผู้ประสบปัญหาทางสังคม) 

 

กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

1. กระบวนการขอรับเงินอุดหนุน สค. ส่วนกลาง 

2. กระบวนงานขอรับเงินอุดหนุน สค. ส่วนภูมิภาค 

3. แผนผัง ขั้นตอน การยื่นข้อร้องเรียนตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

4. การยื่นคำร้องและการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

5. ขั้นตอนการสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

 

กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

1. กระบวนงานขอรับเงินอุดหนุน สค. ส่วนกลาง 

2. กระบวนงานขอรับเงินอุดหนุน สค. ส่วนภูมิภาค

3. กระบวนงานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว

4. กระบวนงานตอบข้อหารือและข้อร้องเรียน การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 

 

สำนักงานเลขานุการกรม

1. กระบวนงานบริหารงบประมาณ 

2. ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

3. กระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

4. กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน