จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

จริยธรรมและป้องกันการทุจริตที่น่าสนใจ

Tags

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

  • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต