ยื่นคำร้องการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องได้ที่นี่

พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 : คุ้มครอง ช่วยเหลือ และเยียวยา ผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ข้อมูลทั่วไป

04 ตุลาคม 2560 | 14 พศจิกายน 2560 | กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ | 56 View