คำรับรองและรายงานผลการปฎิบัติราชการ

 

รายงานผลการปฎิบัติราชการ

ไฟล์
1. ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 PDF File
2. คำรับรองการปฎิบัติราชการปี 2562 PDF File
3. คำรับรองการปฎิบัติราชการปี 2561 PDF File
4. คะแนนการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 PDF File
5. คำรับรองการปฎิบัติราชการปี 2547 PDF File
6. คำรับรองการปฎิบัติราชการปี 2548 PDF File
7. คำรับรองการปฎิบัติราชการปี 2549 PDF File
8. คำรับรองการปฎิบติราชการปี 2550 PDF File
9. คำรับรองการปฎิบัตราชการปี 2551 PDF File
10. คำรับรองการปฎิบัติราชการปี 2552 PDF File
11. คำรับรองการปฎิบติราชการปี 2550 PDF File
12. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2549 - 31 มีนาคม 2550) PDF File
13. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2549 - 30 มิถุนายน 2550) PDF File
14. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2549 - 30 มีนาคม 2550) PDF File
15. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551) PDF File
16. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2550 - 30 มิถุนายน 2551) PDF File
17. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551) PDF File
18. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552) PDF File
19. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2552) PDF File
20. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 12 เดือน (1 กรกฎาคม 2552 - 30 กันยายน 2552)  
21. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553) PDF File
22. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2553) PDF File
23. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) PDF File
24. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554) PDF File
25. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2554 PDF File
26. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2554 PDF File
27. คำรับรองการปฎิบัติราชการปี 2555 PDF File
28. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯรอบ 6 เดือน ปี 55 PDF File
29. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯรอบ 9 เดือน ปี 55 PDF File
30. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯรอบ 12 เดือน ปี 55 PDF File