ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

 

นางพรสม เปาปราโมทย์

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี พ.ศ. ๒๕๒๔
 • ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. ๒๕๒๘
 • ปริญญาโท  พัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ปี พ.ศ. ๒๕๒๗

         

ประวัติการเข้ารับราชการ

 • บุคลากร ระดับ ๓ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล ปี พ.ศ. ๒๕๒๙
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ ว สนง.คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ปี พ.ศ. ๒๕๔๓
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ ว สนง.คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ปี พ.ศ. ๒๕๔๔
 • นักพัฒนาสังคม ๘ ว สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี พ.ศ. ๒๕๔๖
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
 • พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
 • ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
 • รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

1. ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ๕ ตุลาคม ๒๕๓๔
2. ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ๕ ตุลาคม ๒๕๓๗
3. ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ๕ ตุลาคม ๒๕๔๑
4. ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ๕ ตุลาคม ๒๕๔๑
5. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
6. เหรียญจักรพรรติมาลา (ร.จ.พ.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
7. ประถมาภณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕