สำนักงานเลขานุการกรม

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)
เลขที่ 255 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถ. ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 023068746 โทรสาร : 023068781 E-mail : contact@owf.go.th

1. เลขานุการเลขานุการกรม 0 2306 8987
2 กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร 0 2306 8704
3 กลุ่มอำนวยการ 0 2306 8746
4 กลุ่มการคลัง 0 2306 8740
5 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 0 2306 8708
6 กลุ่มพัฒนาบุคลากร 0 2306 8755
7 กลุ่มสื่อสารองค์กร 0 2306 8633
8 กลุ่มกฎหมาย 0 2306 8747
9 กลุ่มงานพัสดุ 0 2306 8749