กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)
เลขที่ 255 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถ. ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 023068746 โทรสาร : 023068781 E-mail : contact@owf.go.th

1 เลขานุการผู้อำนวยการกอง 0 2306 8758
2 ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2306 8772
3 กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 0 2306 8780
4 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 0 2306 8754
5 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 2306 8778
6 กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล 0 2306 8761
7 กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 2306 8773