กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (กสพ.)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)
เลขที่ 255 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถ. ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 023068746 โทรสาร : 023068781 E-mail : contact@owf.go.th

1 เลขานุการผู้อำนวยการกอง 0 2642 7382
2 ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2642 7741
3 กลุ่มมาตรการและกลไก 0 2642 7743
4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา 0 2642 7770
5 กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ 0 2642 7743
6 กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ 0 2642 7745
7 กลุ่มคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 0 2642 7742
8 กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 0 2642 7742