กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว (กสค.)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)
เลขที่ 255 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถ. ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 023068746 โทรสาร : 023068781 E-mail : contact@owf.go.th

1 เลขานุการผู้อำนวยการกอง 0 2642 7381
2 ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2642 7746
3 กลุ่มมาตรการและกลไก 0 2642 7747
4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา 0 2642 7748
5 กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ 0 2642 7750
6 กลุ่มเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว 0 2642 7749
7 กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ   0 2642 7747