ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ศปก. สค.)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)
เลขที่ 255 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถ. ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 023065048 โทรสาร : 023068781 E-mail : contact@owf.go.th

1 เลขานุการ 0 2642 5062
2 ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2642 5062
3 ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวกรุงเทพมหานคร 0 2642 5048