กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (กคอ.)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)
เลขที่ 255 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถ. ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 023068746 โทรสาร : 023068781 E-mail : contact@owf.go.th

1 เลขานุการผู้อำนวยการกอง 0 2642 5047
2 ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2642 5050
3 กลุ่มมาตรการและกลไก 0 2642 5053
4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา 0 2642 5056
5 กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ 0 2642 5059
6 กลุ่มคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 0 2642 5061