ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น

เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี ๒๕๖๒

**********************************

                   เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลวันที่ ๘ มีนาคม ประจำปี ๒๕๖๒ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จะจัดพิธีมอบรางวัลสตรี
บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่าง ๆ รวม ๑๕ สาขา ๕๑ รางวัล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี บุคคล
หน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี    การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี
รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดี  ของสังคม จึงขอเชิญชวนร่วมเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น
เพื่อเข้ารับการคัดเลือก โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติและผลงานดีเด่น(๑) หน่วยงาน/องค์กรที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติและรับโล่รางวัล
เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์

09 พศจิกายน 2561 | 09 พศจิกายน 2561 | นางสาวรุ่งฤดี เภาพงษ์ | 56 View