สถานการณ์สตรีและครอบครัว

สถานการณ์สตรีและครอบครัว

1. ข้อมูลประชากรไทย

2. การบริหารและการตัดสินใจ

    2.1 กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน (ตำแหน่งระดับสูง)

    2.2 นายกรัฐมนตรีประเทศไทย พ.ศ. 2475 - 2562

    2.3 สัดส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562

3. ความรุนแรงในครอบครัว

4. มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง

5. ฝึกอบรมอาชีพ (ในสถาบันและในชุมชน) ศูนย์เรียนรู้ฯ 8 แห่ง

    5.1 ฝึกอาชีพในสถาบัน

    5.2 ฝึกอาชีพนอกสถาบัน

6. สวัสดิการแห่งรัฐ

7. เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ

8. ความเสมอภาคและเท่าเทียมระหว่างเพศ

ข้อมูลทั่วไป

26 กรกฎาคม 2562 | 05 กุมภาพันธ์ 2563 | กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ | 477 View