จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจ

Tags

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเล่มแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โดยใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน จำนวน 20 เล่ม พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ