ขอเสนอวิธีการปฏิบัติตัวของครอบครัวที่ไม่มีผู้ติดเชื้อและครอบครัวที่มีผู้ติดเชื้อหรือมีผู้ที่ต้องเฝ้าระวัง​ ในช่วงการระบาดของไวรัส​ COVID-19​

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว​ (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​ (พม.)  ขอเสนอข้อควรปฏิบัติของครอบครัว ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส เพื่อให้ "ครอบครัวไทย​ห่างไกล COVID-19" ด้วยความปรารถนาดีจาก​ สค.​

ประชาสัมพันธ์

25 มีนาคม 2563 | 25 มีนาคม 2563 | นางสาวรุ่งฤดี เภาพงษ์ | 101 View