อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นางสาวอุษณี กังวารจิตต์

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

""


รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

-

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

"-"


รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

""


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี

-

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี

""


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว

-

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว

""


ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

นางสาวสิริวรรณ เย็นตั้ง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

"-"


ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

นางสาวกุรุพิน สิงห์น้อย

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

"-"


ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

"-"


ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

-

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

""


เลขานุการกรม

นางกุสุมา พนอนุอุดมสุข

เลขานุการกรม

""


หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวลลิดา แก้วสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

"-"


หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาว ราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

""