กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
      โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอเชิญชวนเจ้าของร้านบาร์เบอร์และซาลอนขนาดเล็ก
ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ
"ช่างผมอุ่นใจ" รุ่นออนไลน์

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ประกาศ
      กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์
      ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์

ถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

พม. จัดประชุมพัฒนากลไก
      ศูนย์ประสานงาน

ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
พร้อมขับเคลื่อน พม. เป็นองค์กรต้นแบบ
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รายงานการดำเนินงาน
      การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

ของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปี 2562
กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กลุ่มมาตรการและกลไก

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แผนปฏิบัติราชการกรมกิจการ
      สตรีและสถาบันครอบครัว

- แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
- แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓)

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ
      เพื่อพัฒนาและยกระดับ

การฝึกอาชีพ (อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด)
พร้อมร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
(Memoradum of Agreement : MoA)

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สค.ชี้ คุกคามทางเพศ
      คือความรุนแรงในสังคม

เรียกร้องทุกภาคส่วน
ต้องไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย
แจ้ง1300

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

อธิบดีสค. กล่าวปาฐกถา
      งานวันสากลยุติความเกลียดกลัว

คนรักเพศเดียวกัน
คนข้ามเพศ
คนรักสองเพศ พ.ศ. 2563

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

อยู่บ้านกับครอบครัว
      ช่วยหยุดเชื้อ Covid - 19

ุ6กิจกรรมแนะนำสำหรับครอบครัว
กักตัวอยู่บ้าน
หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

คลายทุกข์
      แบ่งปันสุขเพื่อสังคม

พ้นวิกฤติ
Covid -19
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สถานการณ์ด้านสตรีและครอบครัว
      ที่เกิดผลกระทบป้องกัน

และแก้ไขปัญหา
การระบาดของ
Covid - 19

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

“save doctor to save us!
      สค. ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์

ประดิษฐ์ Face Shield DIY
มอบให้กับโรงพยาบาล
ที่ขาดแคลน

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอเสนอข้อควรปฏิบัติของครอบครัว
      ในสถานการณ์

การระบาดของไวรัส เพื่อให้
ครอบครัวไทย​ห่างไกล
COVID-19

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

BEST PRACTICES
      บทเรียนที่ดี

การขจัดอคติทางเพศ และการใช้ภาษาเชิงลบ
ในกระบวนการการศึกษา
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ข้อมูลสถานการณ์สตรี
      และครอบครัว

สถิติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสถานการณ์สตรีและครอบครัว อาทิ
ข้อมูลความรุนแรงในครอบครัว
ข้อมูลผู้ฝึกอาชีพในสถาบันและนอกสถาบัน เป็นต้น

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
      ปฏิญญาเอเชียแปซิฟิก

กว่าด้วยการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
และการเสริมพลังของสตรี
การทบทวนแผนปฏิบัติการปักกิ่ง+25

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สิทธิประโยชน์
      ด้านสตรีและครอบครัว

การฝึกอบรมอาชีพ
การรับเรื่องร้องเรียนผู้ถูกเลือกปฏิบัติฯ
การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรง ฯลฯ

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ความต้องการขอรับบริจาค
      ของ สค.

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ...
ร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน/ฝึกอาชีพ
อุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

บ้านปลอดภัย..สังคมไทยไร้ความรุนแรง
      ร่วมยุติความรุนแรง

ต่อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว
ไม่ยอบรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แนวปฏิบัติ
      เพื่อป้องกันและแก้ไขป้ญหา

.การล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
-

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ยื่นคำร้องการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
       ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ยื่นคำร้องการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
      "มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม"

ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การเคหะแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ระบบสารสนเทศทางสังคม Social MIS พม.connect
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตรวจสอบภายใน ระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ความเสมอภาคระหว่างเพศ KM ฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ระบบอินทราเน็ต สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้