แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขป้ญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
      และแก้ไขป้ญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน

.
.
.

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขยายระยะเวลารับสมัครเข้ารับการสรรหา
      และคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
ออกไปจนถึงวันที่ 13 กันยายน 2562
-

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

พม. ร่วมกับ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
      จัดงานวันสตรีไทย

ประจำปี 2562
ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”
เชิดชูเกียรติ สตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่น

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สิทธิประโยชน์สำหรับสตรี
       และครอบครัว

สตรีด้อยโอกาส
เยาวสตรีกลุ่มเสี่ยง
และผู้ที่ประสบปัญหาสังคมจะได้รับ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รับสมัครบุคคลเข้าการสรรหา
      และคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการ
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
ประกาศวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Thailand Social Expo 2019
      ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562

ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ
      คุณสมบัติเบื้องต้น

ในการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

พ.ร.บ. ใหม่
      ไม่ห้ามสุบบุรี่ในบ้าน

แต่ให้ครอบครัวร้องเรียนได้
TNN ข่าวค่ำ
ช่อง TNN16

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

อธิบดี สค.
      ชี้แจงกรณีข่าว

"สูบบุรี่ในบ้านผิดกฎหมายครอบครัวฉบับใหม่"
วิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM106MHz
วันที่ 20 มิถุนายน 2562

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ป.ป.ช.
      เปิดตัวภาพยนต์สั้น

“ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ”
มีทั้งหมด
สามตอน

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

งานมหกรรมด้านสังคม
      ครั้งที่ 2

Thailand Social Expo 2019
อิมแพค เมืองทองธาน
5-7 กรกฎาคม 2562 นี้

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว วล
      เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการ วลพ.

.
.
.

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

พม. จัดงานเชิดชูเกียรติสตรี
      บุคคล หน่วยงาน และองค์กรดีเด่น

ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562
“การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
      พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่

เดินสายพบสื่อมวลชน
เนื่องในเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรง
เนื่องในเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ระบบใหม่
      ระบบฐานข้อมูลด้านการณาปนกิจสงเคราะห์

สามารถใช้งานได้แล้ววันนี้
ประชาชนสามารถเช็คข้อมูลเกี่ยวและได้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ถ้ามีข้อมูลสงสัยสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ : 02-642-7749

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

การติดต่อ
      ขอความช่วยเหลือ

ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม
1300 สำหรับต่างประเทศ
.

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
      "มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม"

ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การเคหะแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ระบบสารสนเทศทางสังคม Social MIS พม.connect
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตรวจสอบภายใน ระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ความเสมอภาคระหว่างเพศ KM ฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ระบบอินทราเน็ต สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้