Facebook จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ

🧍🏻‍♀️สัญลักษณ์ ริบบิ้นสีขาว (White Ribbon)
      วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

ไม่ยอมรับ
ไม่นิ่งเฉย
และไม่กระทำความรุนแรงต่อสตรี

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

👩‍👩‍👧คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542
      เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น

เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก
สตรี
และบุคคลในครอบครัว🧡💛💚💙💜

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

📢 ประกาศกรมฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและ
      การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

📢📢รับสมัคร ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ
      🌿🌿ตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม

✅✅รับจำนวนจำกัด 20 คน
สนใจรายละเอียด
สอบถามเพิ่มเติมได้คลิ๊ก

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

🌍 องค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองให้
      วันที่ 25 พฤศจิกายน

ของทุกปีเป็น
✋🏼
“วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล”

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

🕵เทคนิคการระวังภัยการโจรกรรมออนไลน์
      🌐

📲
💻
📡

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เปิดรับสมัครผู้สนใจฝึกอบรมอาชีพ
      เรียนฟรี หลักสูตร 1 เดือน และรุ่นที่2 (150 ชั่วโมง)

เรียนจบมีวุฒิบัตร
ให้เป็นใบผ่านทางสมัครเข้าทำงานได้ง่ายๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 043 243 350

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ
      โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน

หลักสูตร
การซ่อมแซมเสื้อผ้า
การทำของชำร่วย

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอเชิญทุกท่าน
      ร่วมสนุกกับกิจกรรม

“ช่วยกันหาคำดีๆ ที่คนในครอบครัวอยากได้ยิน”
ใครที่หาคำดีได้เยอะมากที่สุดรับไปเลย “ปิ่นโตครอบครัว”
เรามีแจกถึง 10 รางวัล

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
      เพื่อทบทวนกำหนดแนวทาง

การดำเนินงาน
แผนปฏิบัติราชการ
รายปี พ.ศ. 2564

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รับสมัครผู้ที่สนใจ
      เข้าอบรมหลักสูตร 5 วัน

หลักสูตร มาลัยมะลิจากกระดาษ
เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2563
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หลักสูตร 5 วัน
      หลักสูตร

บายศรีในงานพิธี
เริ่มเรียนรับสมัครผู้ที่สนใจ
ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ในการป้องกันและ
      แก้ไขปัญหา

การล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงาน

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

"หลักสูตรคลินิกซ่อมผ้า” 👚👗✂️📐
      หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (120 ชั่วโมง)

สร้างสรรค์อาชีพ
ตามแนวชีวิตวิถีใหม่
(New Normal)

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

"หลักสูตรปักผ้าด้นมือ” 🌾👜👝🎒
      หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (120 ชั่วโมง)

สร้างสรรค์อาชีพ
ตามแนวชีวิตวิถีใหม่
(New Normal)

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
      เชิญชวนทุกท่านร่วม

เสนอรายชื่อสตรี
บุคคล
หน่วยงานองค์กรดีเด่น

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

!!! เรียนฟรี
      ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

รับสมัคร หลักสูตร การทำกาแฟผสมเครื่องดื่ม (1เดือน)
เริ่มเรียน 1 พ.ย. - 30 พ.ย.2563
จังหวัดเชียงราย

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Sexual Harassment
      หยุดการคุกคามทางเพศ

ทุกรูปแบบ
ไม่ยอมรับ
ไม่นิ่งเฉยและไม่กระทำความผิด

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การเคหะแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ระบบสารสนเทศทางสังคม Social MIS พม.connect
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตรวจสอบภายใน ระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ความเสมอภาคระหว่างเพศ ฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ระบบอินทราเน็ต สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
Facebook รมว.จุติ ไกรฤกษ์ Facebook กระทรวง พม. Facebook สค. Facebook ศูนย์ปฏิบัติการนายก Facebook ไทยคู่ฟ้า Facebook AntiFakeNewsCenter Youtube