ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม
      พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
นำชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านกฎหมาย จำนวน 2 อัตรา

กกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
โทร.02-642-7745

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบาย
      และยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

(เพิ่มเติม)
โทร.02-642-7751
.

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เว็ปไซต์
      เพื่อช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศ

ได้เปลี่ยน Domain จาก
www.yingthai.net
จาก www.yingthai.ne เป็น yingthai.dwf.go.th

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขยายเวลารับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุธศาสตร์(เพิ่มเติม)
      การพัฒนาสตรีแห่งชาติ กยส.

กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ โทร. 0 2642 7745
ขยายเวลาถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ยื่นคำร้องการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
       ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ยื่นคำร้องการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ
ดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

การติดต่อ
      ขอความช่วยเหลือ

ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม
1300 สำหรับต่างประเทศ
.

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
      "มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม"

ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การเคหะแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ระบบสารสนเทศทางสังคม Social MIS พม.connect
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตรวจสอบภายใน ระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ความเสมอภาคระหว่างเพศ KM ฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ระบบอินทราเน็ต สค.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้