รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการภาพรวม

​กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

​ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

​กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ