จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

จริยธรรมและป้องกันการทุจริตที่น่าสนใจ

Tags

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 

  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

  • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี