การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่น่าสนใจ

Tags

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การวางแผนกำลังคน

 

การสรรหาข้าราชการดีเด่น

 

การพัฒนาบุคลากร

 

การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย

 

การดำเนินการในปีงบประมาณ 2564