ติดต่อ สค. ส่วนกลาง

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)
เลขที่ 255 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2306-8746
โทรสาร : 0-2306-8781
e-mail : contact@dwf.go.th
- กลุ่มตรวจสอบภายใน (สตน.)     0 2306 8705
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร)    0 2306 8775
- กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (กคธ)    0 2306 8755
   - สำนักงานเลขานุการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (สลคจ.) 0 2306 8755
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)
เลขที่ 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 22,23
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2642-7741, 0-2642-7746
โทรสาร : 0-2642-7741, 02642-7747

กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (กสพ.) 
กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว (กสค.)
กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (กคอ.)

ติดต่อ สค.

09 สิงหาคม 2559 | 29 มกราคม 2564 | กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ | 2647 View