ประกาศรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับต้น