วิสัยทัศน์และนโยบายต่างๆ ด้าน ICT

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
พ.ศ.๒๕๕๗- ๒๕๕๙

"รวมใจ จัดการและพัฒนา ICT อย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นหน่วยงานชั้นนำด้านความเสมอภาคหญิงชายและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว"

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔