พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 พ.ศ.๒๕๕๗- ๒๕๕๙

         นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการกำหนดนโยบายวางแผน บริหารจัดการ การปฏิบัติงานและการให้บริการตามภารกิจของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี 

(ก)  ให้มีการบริการข้อมูล ข่าวสาร นโยบาย มาตรการ กลไก กฎหมายและความรู้เกี่ยวกับ การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
(ข)  ให้มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
(ค)  ให้มีระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี และความรุนแรงในครอบครัว
(ง)  ให้มีระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
(จ)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มี ความมั่นคงปลอดภัย
(ฉ)  พัฒนาบุคลากรของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง