เช้าวันนี้ (ศ. 2 ก.ย. 59) เวลา 11.00 น. อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต)

                      เช้าวันนี้ (ศ. 2 ก.ย. 59) เวลา 11.00 น. อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) นำคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เยี่ยมชมการฝึกอาชีพทุกแผนก ได้แก่ แผนกปักจักร แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า แผนกเสริมสวยสตรีและตัดผมชาย แผนกบริการโรงแรม แผนกโภชนาการ (ทำชาชัก) แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกนวดแผนไทย ทั้งนี้ ได้ทดลองใช้บริการนวดแผนไทย เป็นที่ชื่นชอบและได้รับคำชื่นชม ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา