ข้อมูลด้านสตรี

ข้อมูลด้านสตรีที่น่าสนใจ

Tags

คู่มือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 

นโยบาย

    จากปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสตรีในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว การขาดโอกาสในสังคม ปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติและที่สําคัญโอกาสในการดึงศักยภาพของสตรีมีน้อย จึงต้องส่งเสริม และพัฒนาอีกมาก ดังนั้น “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” จึงถูกจัดเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกระดับและเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติเพื่อสร้างสังคมเสมอภาค สร้างสรรค์และสันติสุข โดยนําศักยภาพและความ แตกต่างระหว่างหญิงชาย ซึ่งนับว่าเป็นพลังสังคมอย่างหนึ่ง ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ให้มีการนํามาใช้ อย่างสร้างสรรค์รวมทั้ง เพื่อพัฒนาและขยายศักยภาพบทบาทสตรีให้เป็นพลังทางสังคมที่เข้มแข็ง สามารถช่วยนําพา และร่วมสร้างสังคมไปสู่ความเสมอภาค อย่างสร้างสรรค์และมีสันติสุขอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชาย

    สําหรับการดําเนินงานดังกล่าว รัฐบาลจะทํางานร่วมกับองค์กรสตรีตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึง ระดับประเทศ เพื่อให้โอกาสสตรีในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนา เพื่อสตรีทุกคน โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสตรีต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนกองทุน เพื่อให้สตรีทุกคน ได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ