ทำเนียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข

6 มีนาคม 2558 - 30 กันยายน 2558

""


นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต

1 กันยายน 2558 - 30 กันยายน 2562

"หัวใจของการทำงาน คือความสื่อสัตย์ต่อตัวเอง ต่อผู้ร่วมกับงาน และต่อองค์กร"


นางสาวอุษณี กังวารจิตต์

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

""