อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นางจินตนา จันทร์บำรุง

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นางรุ่งทิวา สุดแดน

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี

รอแต่งตั้ง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว

นางสาวราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว


ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

นางกุสุมา พนอนุอุดมสุข

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว


ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

นางสาวกรรณนิกา เจริญลักษณ์

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ


ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

นางสาวกุรุพิน สิงห์น้อย

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ


ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางสาวสิริวรรณ เย็นตั้ง

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน


เลขานุการกรม

นางฤทัย ใหม่จันทร์ทอง

เลขานุการกรม


หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวลลิดา แก้วสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน


หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวพรมณี พุ่มอิ่ม

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร