ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)

28 ก.พ. 2565

113 view

-

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ

Share