ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

รับสมัครองค์กรเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน (ASEAN Outstanding Social Welfare and Development Awards: AOSWADA) ของประเทศไทย ประจำปี 2565

22 มิ.ย. 2565

40 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                             📢📢📢ประกาศรับสมัคร📢📢📢

องค์กรเพื่อรับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน ของประเทศไทย 

เรื่อง รับสมัครองค์กรเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน (ASEAN Outstanding Social Welfare and Development Awards: AOSWADA) ของประเทศไทย ประจำปี 2565

รางวัลมี 2 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทองค์กรพัฒนาเอกชนหรือองค์กรภาคประชาสังคม (NGO/CSO)

2.ประเภทองค์กรภาคเอกชน (Private Sector) ซึ่งรวมถึง วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) 

วัตถุประสงค์ของรางวัล เพื่อให้การยอมรับและเชิดชูผลงานความสำเร็จขององค์กรในภาคส่วนต่าง ๆ (NGO/CSO/Private Sector) ในด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ของประเทศไทย

องค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร ลงนามโดยรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสตรี ครอบครัว และชุมชน) และเลขาธิการอาเซียน 

------------------------

องค์กรที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.m-society.go.th 

------------------------

สนใจสมัคร คลิก กรอกใบสมัคร ที่นี่ 

👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼

https://forms.gle/hRFNtVX1mhhZQ212A

------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

📞โทร. 02 202 9095 

✉️ Email: aean.fad@m-society.go.th และ aseanmso@gmail.com


ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share