ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พ.ย. 2565

14 view

-

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อื่นๆ

Share