ชื่อกิจกรรม :

การประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 10 และยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

รายละเอียดกิจกรรม :

ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

ระยะเวลากิจกรรม :

24 - 25 พฤศจิกายน 2565