ชื่อกิจกรรม :

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ประจำปี

รายละเอียดกิจกรรม :

ณ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ระยะเวลากิจกรรม :

29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565