ชื่อกิจกรรม :

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกลไกด้านการพัฒนาสตรี

รายละเอียดกิจกรรม :

ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

ระยะเวลากิจกรรม :

30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565