ชื่อกิจกรรม :

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

รายละเอียดกิจกรรม :

ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

ระยะเวลากิจกรรม :

7 - 9 ธันวาคม 2565