ชื่อกิจกรรม :

เปิดการอบรมหลักสูตร“ธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๑”

รายละเอียดกิจกรรม :

ณ ห้องภูวนาถประชาธิปกสถาบันพระปกเกล้า และผ่านระบบออนไลน์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

ระยะเวลากิจกรรม :

8 - 21 ธันวาคม 2565