ชื่อกิจกรรม :

การประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐาน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรม :

ณ ห้องประชุมครอบครัวสุขสันต์ ชั้น 12 สค.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว


ระยะเวลากิจกรรม :

9 ธันวาคม 2565