ชื่อกิจกรรม :

ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

รายละเอียดกิจกรรม :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

ระยะเวลากิจกรรม :

26 ธันวาคม 2565