ชื่อกิจกรรม :

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใต้ สค. เพื่อพัฒนานโยบายและนวัตกรรมการดำเนินงาน ด้านสตรี ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ ครั้งที่ 4 (กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ)

รายละเอียดกิจกรรม :

เวลา 08.30 -16.30 น.

ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 19

อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน


ระยะเวลากิจกรรม :

13 ธันวาคม 2565