ชื่อกิจกรรม :

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว “หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต”

รายละเอียดกิจกรรม :

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต

ระยะเวลากิจกรรม :

14 ธันวาคม 2565