ชื่อกิจกรรม :

การอบรมทักษะการเป็นวิทยากรอบรมการเลี้ยงลูกเชิงบวก ด้วยหลักสูตรเน็ตป๊าม้า(Net PAMA) (สค.ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย หรือ มจร.)

รายละเอียดกิจกรรม :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

ระยะเวลากิจกรรม :

15 - 16 ธันวาคม 2565