ชื่อกิจกรรม :

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสถานภาพการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของสตรี

รายละเอียดกิจกรรม :

ณ จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

ระยะเวลากิจกรรม :

15 - 17 ธันวาคม 2565